''

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผ่านทางบริษัทร่วม คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในการประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, กิจการค้าหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์, กิจการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์, กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน และกิจการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ ในปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัทยังมีการประกอบกิจการอื่น ๆ ทั้งการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด การประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ภายใต้บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็น ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

Stock price :
XPG 0.98
XPG-W4 2.08

DATE

08.06.2023

TIME

15.40

NEW
...
รายงานประจำปี 2565

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

...
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ (ยกเว้นใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อสงวนสิทธิ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านกำลังจะเข้าถึงนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ด้วยความสุจริตและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นเอกสารฉบับนี้มิได้จัดทำขึ้นสำหรับหรือเพื่อให้เข้าถึงได้โดยบุคคลที่อยู่ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ซึ่งการเสนอขายหรือการจัดให้มีการเสนอขาย (และธุรกรรมอื่นใดที่พิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขาย) จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรืออาจทำให้บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่เพิ่มเติมในการดำเนินการนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายไทย บุคคลซึ่งประสงค์จะเข้ามายังหน้าเว็บไซต์นี้ตกลงรับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่า ตนเข้ามาเพื่อการได้รับข้อมูลเท่านั้น อนึ่ง การจัดทำประกาศทางสื่อมวลชน หรือการจัดให้มีเอกสารอื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่คำเสนอขายหรือคำเชิญชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนั้น และไม่เป็นคำแนะนำของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดให้ขายหรือซื้อหลักทรัพย์ บุคคลในต่างแดน การเข้าดูเอกสารในหน้าเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกกฎหมายในบางประเทศ อนึ่ง ในประเทศอื่น อาจมีการอนุญาตให้บุคคลเพียงบางประเภทเข้าดูเอกสารดังกล่าวได้ บุคคลใดซึ่งประสงค์จะเข้าดูเอกสารนี้ควรตรวจสอบด้วยตนเองว่าตนไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดใดของท้องที่ที่ห้ามหรือจำกัดการกระทำดังกล่าว เอกสารนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของคำเสนอขายหรือคำเชิญชวนให้ซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ ในเขตอำนาจอื่นใดนอกจากประเทศไทยซึ่งการเสนอขายหรือการขายเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหากมิได้มีการจดทะเบียน หรือทำให้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจดังกล่าวก่อน โดยหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนั้นมิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย หากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ดูเอกสารในหน้าเว็บไซต์นี้ หรือมีข้อสงสัยว่าท่านได้รับอนุญาตให้ดูเอกสารนี้หรือไม่ กรุณาออกจากหน้าเว็บไซต์นี้ คำยืนยันความเข้าใจและการตกลงยอมรับตามข้อสงวนสิทธิ โดยการเข้ามายังหน้าเว็บไซต์นี้ เพื่อการเข้าถึงเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้ามิได้อยู่ในเขตอำนาจอื่นใดนอกจากประเทศไทย ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อสงวนสิทธิข้างต้นโดยตลอด ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้อสงวนสิทธิดังกล่าวอาจกระทบต่อสิทธิของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงที่จะผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อสงวนสิทธินี้ เมื่อข้าพเจ้าเข้าถึงเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเอกสารดังกล่าว - หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดาวน์โหลดคลิก : https://bit.ly/378yCJ6 - ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลดคลิก : https://bit.ly/3rIsgcM - ใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment เพื่อเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) ดาวน์โหลดคลิก : https://bit.ly/3xiii3m - ใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment เพื่อเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) ดาวน์โหลดคลิก : https://bit.ly/3fbl6ZQ

...
งบการเงินฉบับล่าสุด 2564

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

...
รางวัล

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ปี2561 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการจดทะเบียน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี2554 บริษัท ได้คะแนน "ดีเยี่ยม" ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2554 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ปี2553 บริษัท ได้คะแนน "ดีมาก" จากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2554 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้ร่วมบริจาคเงิน 500,000 บาท เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและบริจาคเสื้อชูชีพจำนวน 1,000 ตัว มูลค่า 500,000 บาท ให้กับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ปี2552 บริษัทได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2552 ประเมินโดย IOD บริษัทได้คะแนนในระดับ “ดีมาก” จากผลสำรวจบรรษัทภิบาลปี 2552 โดย IOD ปี2551 บริษัทได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2551 ประเมินโดย ก.ล.ต. ปี2550 บริษัทได้คะแนน “ดีมาก” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2550 ประเมินโดย ก.ล.ต. ปี2549 1.“SAA 2007” นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2007 สายผู้ลงทุนรายย่อย กลุ่ม “Telecommunication” 2. The Star Marketing 2007 3. Futures ICON 2007 4. Best Equity House 2007 จัดโดย Finance Asia บริษัทได้คะแนนในระดับดีมากจากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2549 จัดโดย IOD“บริษัทได้คะแนน “ดี” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2549 ประเมินโดย ก.ล.ต. ปี2548 "Best Under a Billion" - Forbes Asia (3rd year)" "Best Performance Financials SET Awards 2005" ปี2547 "Best Local Broker" - Finance Asia (4th year) ติดอันดับผลการสำรวจบรรษัทภิบาล บริษัทจดทะเบียน 2 ปีซ้อน ปี2546 "Triple A Best Equity House Thailand" The Asset Asian Awards"Best Under a Billion" Forbes Global ปี2545 “Best Local Equity House” Finance Asia (2nd year) ได้รับคัดเลือกจากบรรณาธิการของนิตยสาร Forbes Inc และ Forbes Asia ให้เป็นหนึ่งใน 200 บริษัทในเอเชียและยุโรป ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “Best Under A Billion, Forbes Global 200 Best Small Companies 2003” ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยดีเด่นประจำปี 2547 (“Best Local Broker”) ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ที่ซีมิโก้ได้รับรางวัลนี้ ติดต่อกัน จากนิตยสาร FinanceAsia ได้รับการจัดอันดับเป็น 1ใน 50 บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากการสำรวจบริษัทไทย จำนวน234บริษัทชั้นนำในประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยการร่วมมือ ระหว่างสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริษัท McKinsey & Co. เมื่อเดือนมิถุนายน 2546 ได้รับการจัดอันดับ เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแล กิจการที่ดีประจำปี 2546 (“Top Quartile Companies”) จากการสำรวจข้อมูลบริษัทไทย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยการร่วมมือ ระหว่างสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2547 ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยดีเด่นประจำปี 2546 (“Triple A Best Equity House Thailand 2003”) จากนิตยสาร The Asset ได้รับรางวัล Best Performance Financials SET Awards 2005.

announce Update
17 พฤษภาคม 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
11 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
11 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
Company group
News Update
...
03 ตุลาคม 2565

XSpring Digital เปิดตัวแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร ตั้งเป้าขึ้นแท่น 1 ใน 3 ภายใน 3 ปี

...
30 มีนาคม 2565

‘เอ็กซ์สปริง’ จับมือ ‘กรุงศรี ฟินโนเวต’ เดินหน้าให้บริการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล

...
07 กุมภาพันธ์ 2565

XSpring เปิดเกมรุกปี 65 ชูจุดแข็ง One-Stop Financial Solutions เชื่อมโลกการเงินปัจจุบันและการเงินดิจิทัล สู่การลงทุนระดับโลก

...
25 มกราคม 2565

แจ้งย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Vision

A fully integrated financial service, providing trusted solutions
across traditional and digital platform.

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

XSpring “ประตูสู่อนาคตแห่งความมั่งคั่ง”

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด