01

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision

A fully integrated financial service, providing trusted solutions
across traditional and digital platform.

02

ธุรกิจของบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

         บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพซึ่งไม่ต้องใช้ใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีจดหมายอนุญาตให้บริษัทฯ คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน โดยแบ่งเป็นการลงทุนระยะยาว และปานกลางรวมถึงการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น ส่วนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ อันได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (“กรุงไทย เอ็กซ์สปริง” หรือ เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยกรุงไทย เอ็กซ์สปริงมีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย ดังนี้

ธุรกิจหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMV

ได้แก่

 • ธุรกิจหลักทรัพย์ในสปป. ลาว ผ่านการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT Securities (BCEL-KT) (บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 30)
 • ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ ผ่านการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ร่วมกับบริษัท Myanmar Ruby Hill Finance จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities (KTzRH) (กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ถือหุ้นร้อยละ 49.15) อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้ทำสัญญาขายหุ้นในบริษัท KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. ทั้งจำนวนโดยการขายหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านกฎหมาย
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 • ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เริ่มประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 

   

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
 • ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ภายใต้บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่นๆ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

   

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 • ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาและจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO) ซึ่งเป็นการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วย โดยมีการกำหนดสิทธิหรือผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้ลงทุนด้วย Smart Contract

   

ธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ
 • บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้พัฒนา ทำการตลาด ขายและจัดจำหน่ายน้ำหอมซึ่งพัฒนาร่วมกับดาราและนักแสดงทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำหอมชั้นนำจากต่างประเทศ รวมถึงเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 26
 • บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “Absolute You” โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 ประกอบธุรกิจหลักคือสตูดิโอฝึกสอนโยคะ พิลาทีส คลาสปั่นจักรยานชั้นนำในประเทศไทย เปิดให้บริการมามากกว่า 14 ปี ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 13 สาขาในประเทศไทย และ 3 สาขาในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ แอ๊บเซอลูทโยคะยังประกอบธุรกิจรีสอร์ท แอ็บโซลูทแซงชัวรี่ แอนด์ โยคะ เซ็นเตอร์ สำหรับคนรักสุขภาพที่จังหวัดสมุย ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพแบบเดลิเวอรี่ แอ็บโซลูทฟิต ฟู้ด และรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโยคะสตูดิโอและโรงแรม
 • Deepscope Pte. Ltd. (เดิมชื่อ Setscope Pte. Ltd.) เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ผ่านการลงทุนของ กรุงไทย ซีมิโก้ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการเว็บโฮสติ้งและบริการข้อมูลออนไลน์ (กรุงไทย ซีมิโก้ ถือหุ้นร้อยละ 30.76)
03

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2564 ยังคงเป็นปีแห่งความท้าทายสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และยังคงส่งผลกระทบโดยรวมต่อสังคม สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงตลาดการเงินและการลงทุนทั่วโลก และถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบกับการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2564  แต่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2564 ยังขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.9% จากปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนที่จะได้รับอานิสงค์จากการผ่อนปรนมาตราการต่างๆของทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์และการคุมเข้มภายในประเทศ การกระจายและการสนับสนุนให้ประชาชนฉีดวัคซีน รวมไปถึงมาตราการเปิดประเทศที่ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นมา และส่งผลให้สภาวะตลาดหุ้นไทยในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นจากสิ้นปี 2563 ที่ 208.27 จุด คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.37  โดยดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจุดต่ำสุดของปีที่ 1,466.98 จุด ในเดือนมกราคม สู่จุดสูงสุดที่ 1,657.62 จุดในเดือนธันวาคม สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

และในปีนี้เองก็เป็นปีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยได้มีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นการเพิ่มทุนเฉพาะเจาะจง ทั้งในส่วนของสถาบันคือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด และจากนักลงทุนบุคคลคือ คุณมงคล ประกิตชัยวัฒนา และการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด จึงทำให้ทุนของบริษัทฯ เป็น 10,443 ล้านบาท และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ใหม่เป็น  บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ ที่ตั้งใจที่จะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อโลกการเงินปัจจุบัน (Traditional World) และโลกการเงินดิจิทัล (Digital World) โดยผ่านบริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย  เอ็กซ์สปริง จำกัด (“กรุงไทย เอ็กซ์สปริง”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนร่วมกับธนาคารกรุงไทย ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ธุรกิจที่ได้รับอานิสงค์จากความผันผวนของตลาด และมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย กรุงไทย เอ็กซ์สปริง สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ร้อยละ 2.42 และคงลำดับส่วนแบ่งการตลาดอยู่ลำดับที่ 16 นอกเหนือจากรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามมูลค่าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้น กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ยังสามารถขยายรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ รวมถึงธุรกิจอื่นด้วย อีกทั้งยังรักษามาตรการการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับกำไรในอนาคต นอกจากนี้ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ยังคงมุ่งเน้นความเป็นพันธมิตรอย่างแน่นแฟ้นและการสร้างสรรค์ร่วมกันกับกลุ่มบริษัทเอ็กซ์ปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย ในการมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบ คุณภาพการให้บริการ และโซลุชั่นทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป

 

2. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจรวมไปถึงการดำเนินการพัฒนาระบบและขอใบอนุญาตการเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และ ใบอนุญาตการเป็นนายหน้า ค้า และจัดจำหน่าย หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน เพื่อสร้างทางเลือกในสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลายและแตกต่างจากการลงทุนในสินทรัพย์แบบดั้งเดิม โดย ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการรวมมูลค่า 7,223.54 ล้านบาท

 

3. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด  ได้จับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมลงทุนในกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันที่ประกอบไปด้วยที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยบริษัทได้ชนะการประมูลกองสินทรัพย์แรกมูลค่าประมาณ 127 ล้านบาทและได้เริ่มดำเนินการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อต่อยอดธุรกิจแล้วในปีนี้ 

 

4. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ก.ล.ต. จนกระทั่งได้ทำการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนรวมมูลค่าโครงการกว่า 2,400 ล้านบาท ภายใต้การกำกับดูแลของทางการเป็นรายแรกในประเทศไทยได้สำเร็จ โดย เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ได้พัฒนาระบบปฎิบัติการหลักเสร็จสิ้น และได้ให้บริการเปิดบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรองรับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรก (ICO) ในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศน์สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) เพื่อขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครบวงจร  โดยได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และ ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล จาก ก.ล.ต. ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการเน้นย้ำอย่างชัดเจนถึงศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตของบริษัทที่พร้อมเดินหน้าเป็นผู้ให้บริการทางการเงินและการลงทุนในระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร ในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตและสร้างผลประกอบการที่ดีแก่กลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตอันใกล้นี้

 

แม้แนวโน้มสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยคาดการณ์ว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากปัจจัยการเร่งกระจายวัคซีน รวมถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐ อย่างไรก็ตามปี 2565 ยังคงเป็นปีที่ท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่ยังคงมีอยู่ สำหรับกลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริง ได้เตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ในมือ และไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยเป้าหมายในการสร้างโอกาสและการเติบโตในธุรกิจและผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านในระยะยาว ทางบริษัทฯ จึงถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สำหรับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนที่บริษัทฯ ได้รับด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเทและความร่วมมือในการทำงานอย่างเต็มกำลัง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

ระเฑียร ศรีมงคล

 

ประธานกรรมการ 

04

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการมีอำนาจลงนาม,ประธานกรรมการ
2 นางสาววรางคณา อัครสถาพร กรรมการมีอำนาจลงนาม, ผู้จัดการใหญ่
3 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
4 นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการมีอำนาจลงนาม
5 นายธงชัย จิรอลงกรณ์ กรรมการไม่มีอำนาจ
6 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ
7 นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ
8 นายไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการลงทุน
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการลงทุน
2 นางสาววรางคณา อัครสถาพร กรรมการคณะกรรมการลงทุน
3 นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการตรวจสอบ
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายพโรจน์ บุญคงชื่น ประธานกรรมการตรวสอบ
2 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวสอบ
3 นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ กรรมการตรวสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
2 นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ กรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 คุณสมชัย บุญนำศิริ กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3 คุณวรางคณา อัครสถาพร กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
05

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างกลุ่มของบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
โครงสร้างองค์กร
06

รางวัล

ปี 2561
 • บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการจดทะเบียน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2554
 • บริษัท ได้คะแนน "ดีเยี่ยม" ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2554 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ปี 2553
 • บริษัท ได้คะแนน "ดีมาก" จากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2554 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • บริษัทได้ร่วมบริจาคเงิน 500,000 บาท เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและบริจาคเสื้อชูชีพจำนวน 1,000 ตัว มูลค่า 500,000 บาท ให้กับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
ปี 2552
 • บริษัทได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2552 ประเมินโดย IOD
 • บริษัทได้คะแนนในระดับ “ดีมาก” จากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2552 โดย IOD
ปี 2551
 • บริษัทได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2551 ประเมินโดย ก.ล.ต.
ปี 2550
 • บริษัทได้คะแนน “ดีมาก” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2550 ประเมินโดย ก.ล.ต.
ปี 2549
 • “SAA 2007” นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2007 สายผู้ลงทุนรายย่อย กลุ่ม “Telecommunication”
 • The Star Marketing 2007
 • Futures ICON 2007
 • Best Equity House 2007 จัดโดย Finance Asia
 • บริษัทได้คะแนนในระดับดีมากจากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2549 จัดโดย IOD
 • “บริษัทได้คะแนน “ดี” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2549 ประเมินโดย ก.ล.ต.
ปี 2548
 • "Best Under a Billion" - Forbes Asia (3rd year)
 • "Best Performance Financials SET Awards 2005"
ปี 2547
 • "Best Local Broker" - Finance Asia (4th year)
 • ติดอันดับผลการสำรวจบรรษัทภิบาล บริษัทจดทะเบียน 2 ปีซ้อน
ปี 2546
 • "Triple A Best Equity House Thailand" The Asset Asian Awards
 • "Best Under a Billion" Forbes Global
ปี 2545
 • “Best Local Equity House” Finance Asia (2nd year)
 • ได้รับคัดเลือกจากบรรณาธิการของนิตยสาร Forbes Inc และ Forbes Asia ให้เป็นหนึ่งใน 200 บริษัทในเอเชียและยุโรป ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “Best Under A Billion, Forbes Global 200 Best Small Companies 2003”
 • ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยดีเด่น ประจำปี 2547 (“Best Local Broker”) ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ที่ซีมิโก้ได้รับรางวัลนี้ ติดต่อกัน จากนิตยสาร FinanceAsia
 • ได้รับการจัดอันดับเป็น 1ใน 50 บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากการสำรวจบริษัทไทย จำนวน234บริษัทชั้นนำในประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยการร่วมมือ ระหว่างสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริษัท McKinsey & Co. เมื่อเดือนมิถุนายน 2546
 • ได้รับการจัดอันดับ เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแล กิจการที่ดีประจำปี 2546 (“Top Quartile Companies”) จากการสำรวจข้อมูลบริษัทไทย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยการร่วมมือ ระหว่างสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2547
 • ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยดีเด่นประจำปี 2546 (“Triple A Best Equity House Thailand 2003”) จากนิตยสาร The Asset
 • ได้รับรางวัล Best Performance Financials SET Awards 2005.
ข้อบังคับบริษัท
ข้อบังคับ ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด