ร่วมงานกับเรา

Responsibilities

•    Measure, analyze, control and recommend operational risk and business risk under the authority to be at the appropriate
      level in accordance with department policy.
•    Provide operational risk and business risk report to the related management on updated risk profile.
•    Develop operational risk and business risk management tools/systems and process.
•    Report potential impact to the management and the relevant units.
•    Research in operational risk and business risk measurement and control framework.
•    Prepare and educate operational risk and business risk management to related departments.
•    Coordinate with related departments in utilizing tools/systems in operational risk and business risk management.
•    Ensure that the key control standards are fully implemented at all levels and add to these as applicable
•    To ensure timely actions on all improvement actions
•    Perform root cause analysis of the operational risk, errors and omission in the unit and build the controls to plug the mishaps
•    Participate and support risk initiatives including the Risk & Control Self-Assessment (RCSA), and the Key Risk Indicators (KRI) Program.
•    Prepare and present all of the operational risk agenda to Risk Committee.
•    Participate in Business Continuity Plan (BCP) Test to find out the gaps of improvement.
•    Participate in Call Tree Test and summarize the result of the test.
•    Provide business partners with risk and control advice and guidance.
•    Collaborate with concerned parties to make the proper configuration to the business and at the same time ensure that the risk is properly
        captured and monitored through the appropriate configuration.
•    Liaison with SEC and other regulators to resolve problem caused
•    Analyze and evaluate the potential damages, incurred from any breach of laws or regulations
•    To raise awareness on KYC/AML/ CFT/PEP
•    Identify, assess and evaluate IT risk to enable the execution of the IT risk management.
•    Collect data, develop key risk indicator, analyze trends, identity areas for improvement or mitigation.
•    Monitor IT risk and communicate information to the relevant stakeholders.
•    Report of IT risk assessment and result, together with IT risk trend, IT Risk Monitoring to the management.
•    Establish the Technology Risk Appetite Statement (RAS) and Risk Materiality Assessment (RMA)
•    Create and update technology risk dashboard for senior management and relevant committees

Qualifications
•    Bachelor's degree or above with major in Engineer, Finance, Economics, Business Administration,IT, or related.
•    At least 3-5 years’ experience in risk management, preferably in Financial industry
•    Knowledge in Asset Management Company will be an advantage.
•    Good analytical skill, interpersonal and communication skills with logical thinking.
•    Proficiency in using Microsoft office.

 

Responsibilities
•    Measure, analyze, control and recommend Investment and Portfolio Management risk under the authority to be at the appropriate level in accordance with
      department policy.
•    Provide investment risk report to the related management on updated risk profile.
•    Develop investment risk management tools/systems and process.
•    Report potential impact to the management and the relevant units.
•    Research in investment risk measurement and control framework.
•    Prepare and educate investment risk management to related departments.
•    Coordinate with related departments in utilizing tools/systems in investment risk management.
•    Ensure that the key control standards are fully implemented at all levels and add to these as applicable
•    To ensure timely actions on all improvement actions
•    Perform root cause analysis of the investment risk, errors in the unit and build the controls to plug the mishaps
•    Participate and support risk initiatives
•    Prepare and present all of the investment and Portfolio Management risk agenda to Risk Committee.
•    Provide business partners with risk and control advice and guidance.
•    Collaborate with concerned parties to make the proper configuration to the business and at the same time ensure that the risk is properly captured and
      monitored through the appropriate configuration.
•    Liaison with SEC and other regulators to resolve problem caused
•    Analyze and evaluate the potential damages, incurred from any breach of laws or regulations

Qualifications
•    Bachelor degree or above with major in Engineer, Finance, Economics, Business Administration, or related.
•    At least 3-5 years’ experience in risk management, preferably in Financial industry
•    Knowledge in Asset Management Company will be an advantage.
•    Good analytical skill, interpersonal and communication skills with logical thinking.
•    Proficiency in using Microsoft office.

Job Description
•    Monitoring market movement & competitors
•    Keep monitoring and tracking our competitors and market movement in term of marketing campaigns, promotion, activities,
      research, trading fee, coins update, AW, etc.
•    Research & Analysis
•    Interpreting research specifications and developing a work plan that satisfies requirements.
•    Analyzing and interpreting patterns, trends and anticipating research issues and promptly resolving them.

Qualification
•    Education Background at least Bachelor’s degree
•    At least 2-3 Years for marketing intelligence area, data & research field or research agency is a plus
•    Knowledge of research Qualitative & Quantitative
•    Skill: analytic / systematic
•    Mental Abilities: Logical Thinking / Smart
 

Job Responsibilities:
•    Support deal team on origination and execution of transactions in securitized products e.g., such as ICO token and direct investments deals;
•    Drive in depth financial analysis which includes valuation, pre- and post- impacts from the direct investment and tokenization activities;
•    Coordinate with relevant counterparts to ascertain data accuracy and conduct relevant due diligence;
•    Produce high quality presentation materials, financial model, and feasibility study
•    Conduct project due diligence (financial, legal, regulatory, physical asset and competitors analysis).
•    Prepare documents request packages.
•    Assist in relevant post-execution processes for all transactions; and
•    Maintain and monitor Group Securitized Product and Direct Investment division databases
•    Support new business opportunities analysis

Job Requirements:
•    Bachelor’s degree or higher in Economics, Finance or related fields from an accredited university
•    Minimum two years of work experience in investment banking or any relevant experiences in IPO, M&A or corporate finance role.
•    Must have knowledge and experience in past transactions within M&A, Capital Markets, or Financing products;
      and must have financial modelling and accounting skills
•    Advanced understanding of finance, economics, markets, financial analysis, accounting, and valuation concepts.
•    Expertise with Microsoft Excel, PowerPoints and Word.
•    Good communication skills in Thai and English, written and spoken.
•    Experience in deal origination and been in client facing roles is a plus
•    Ability to maintain relationships at all levels within the organization
•    Ability to take initiative, and drive work streams independently
•    Organisation and client management skills, excellent attention to detail and accuracy are essential
 

 

Job Scope:
•    กำหนด ปรับเปลี่ยน นโยบายงานด้านการกลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่เสนอขาย
•    วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน
•    วางแผน ควบคุม ติดตามรายงานความคืบหน้าในการให้บริการแต่ละโครงการ
•    ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
•    ให้ความรู้ คำแนะนำ หรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง
      รวมทั้งเพื่อให้มีการกำกับดูแล  กิจการที่ดี มีการจัดการและการดำเนินการที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
•    สอบทานการทำ Presentation ในการเสนอบริการต่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลรวมทั้ง call memo ก่อนการนำเสนอแก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล กล่าวคือ ในการ Call potential clients
      ครั้งแรกจะได้มีการจัดทำ Presentation เพื่อเสนอขอบเขตการบริการ (scope of services) รวมทั้งแนะนำบริษัทในภาพรวมจากนั้นมีการจัดทำ Call Memo ภายในฝ่าย
      และสอบทานการทำ Proposal/Mandate ก่อนการนำเสนอให้ผู้มีอำนาจของบริษัทอนุมัติหรือลงนาม แล้วนำเสนอให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อจะได้แต่งตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการ
•    ติดต่อประสานงานกับสำนักงานกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•    ศึกษาข้อมูล รายละเอียด และสอบทานรายงานการวิเคราะห์ประเมินฐานะการเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
•    ดูแลรับผิดชอบผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความระมัดระวังในการปฏิบัติเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพจะพึงกระทำ
•    ปฏิบัติตามหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งมีส่วนให้ความเห็นในเรื่องกฎเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรฐาน
      ได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด
•    การติดตามกฎระเบียบและประกาศใหม่ๆ ของสำนักงานกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประกาศได้กำหนดไว้อย่าง
      เคร่งครัด และให้มีการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการตามที่ ก.ล.ต. หรือสมาคมต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ๆ  นอกจากนี้จะทำการศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร 
      ประกาศต่างๆ ที่พิมพ์ออกมาและมีการเข้าพบและสอบถามจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นๆ ในกรณีที่มี Case ตัวอย่างที่ต้องการ
      คำปรึกษาเพื่อนำไปเสนอต่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลให้ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น

Qualifications:
•    ปริญญาโท สายงานที่เกี่ยวข้อง
•    มีใบประกาศนียบัตรในการผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
•    ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์การทำงานด้านวาณิชธนกิจ (IB) หรือด้านการเงินไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่า 2 ปี
•    มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนเป็นอย่างดี
•    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
•    มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
•    มีความเป็นผู้นำ
•    มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงลึก

Job Scope:
•    ให้ความรู้ คำแนะนำ หรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ผู้ออกได้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
      มีการจัดการและการดำเนินการที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
•    จัดทำ Presentation และ Proposal/Mandate ในการเสนอบริการต่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลรวมทั้ง call memoให้กับผู้บังคับบัญชา กล่าวคือ ในการ Call potential clients
      ครั้งแรกจะได้มีการจัดทำ Presentation เพื่อเสนอขอบเขตการบริการ (scope of services) รวมทั้งแนะนำบริษัทในภาพรวมจากนั้นมีการจัดทำ Call Memo ภายในฝ่าย
      แล้วก็จะจัดทำ Proposal เสนอบริการเพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้แต่งตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการ
•    ติดต่อประสานงานกับสำนักงานกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•    ศึกษาข้อมูล รายละเอียด รวมทั้ง วิเคราะห์ประเมินฐานะการเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
•    ดูแลรับผิดชอบผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความระมัดระวังในการปฏิบัติเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพจะพึงกระทำ
•    ปฏิบัติตามหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งมีส่วนให้ความเห็นในเรื่องกฎเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรฐาน
     ได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด
•    การติดตามกฎระเบียบและประกาศใหม่ๆ ของสำนักงานกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประกาศได้กำหนดไว้อย่าง
      เคร่งครัด และให้มีการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการตามที่ ก.ล.ต. หรือสมาคมต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ๆ  นอกจากนี้จะทำการศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร
      ประกาศต่างๆ ที่พิมพ์ออกมาและมีการเข้าพบและสอบถามจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นๆ ในกรณีที่มี Case ตัวอย่างที่ต้องการคำปรึกษา
      เพื่อนำไปเสนอต่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลให้ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น
•    ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
•    ปริญญาตรี สายงานที่เกี่ยวข้อง
•    ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์การทำงานด้านวาณิชธนกิจ (IB) หรือด้านการเงินไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่า 2 ปี
•    มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนเป็นอย่างดี
•    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
•    มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
•    มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงลึก

รายละเอียดงาน หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก(Key responsibilities and Activities)ปัจจุบัน มีบริษัทที่อยู่ในแผนตรวจสอบจํานวน 3 บริษัท
และอําจเพิ่มขึ้นตํามธุรกิจของกลุ่มบริษัท

1. บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
•    ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ตามแผนงานตรวจสอบประจาปี
•    จัดทา CGR Checklists ประจาปี และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (ในฐานะบริษัทลูก)
•    ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ตามแผนงานตรวจสอบประจาปี
•    ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายของ ปปงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

3.บริษัทบริหารสินทรัพย์ (ในฐานะบริษัทลูก)
•    ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ตามแผนงานตรวจสอบประจาปี
•    ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายของ ปปง

4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติประจําตําแหน่ง (Job Specifications)
•    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
•    ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน
•    ทักษะ
•    ภาษาอังกฤษ
•    การทางานเป็นทีม
•    การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล

ความสามารถด้านการคิด / บุคลิกภา
•    การแก้ไขปัญหา
•    มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
•    การสื่อสาร

Responsibilities
-To manage / monitor of funds comprising of mutual funds, provident funds, as well as high net worth individuals and insurance funds;
-To manage, evaluate, and monitor investment portfolios of these funds which form an integral part of investment process thus ensuring
  superior risk-adjusted return of investments and effective portfolio diversification;
-To formulate strategies and advice the clients on any equity investment related matters to maximize the portfolio return and overall yield;
-To construct portfolio model and investment strategy for equity investment, consistent with goals established for all funds under management;
-To continuously enhance and develop the equity investment model via thorough research to optimize the Investment return and capitalise
  on any investment opportunities for the benefit of the client; the Investment return and capitalise on any investment
-To Initiate stock ideas and communicate them to the team members i.e. all portfolio managers, research analysts and CIO;
-To collaborate with central dealer to ensure efficient trade execution with the view of securing better transaction prices than market average;
-As a member of Investment Committee (IC), to participate and adhere to decisions taken at IC meetings.

Qualifications
•    Bachelor's degree or above with major in Engineer, Finance, Economics, Business Administration, or related.
•    At least 2-3 years’ experience in Fund Manager, preferably in Financial industry
•    cwill be an advantage.
•    Good analytical skill, interpersonal and communication skills with logical thinking and presentation skills
•    Proficiency in English and Microsoft office.
•    Have CFA and FM License is preferable
 

Job Descriptions:
•    Handling the installation and configuration of IT Infrastructure, Network system, Software, Hardware, etc.
•    Ensuring the security of the data, hardware, and software at all times.
•    Supporting the day-to-day operations and resolve technical issues.

Qualifications:
•    Bachelor's Degree in computer science, Computer Engineering, or related field.
•    At least 2 years working experience in IT Support
•    Experience in Computer Hardware, VPN,office security, Etc
•    Knowledge in Microsoft Intune and Office365
•    Work collaboration with cross departments.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
•    ตอบคำถำมลูกค้าทางโทรศัพท์ / อีเมล์ / zendesk
•    แนะนำการใช้งานให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ / อีเมล์ / zendesk
•    แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า
•    ตอบคำถามของลูกค้าเรื่องการเทรด, การโอน digital asset, และปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับ cryptocurrency โดยใช้ CRM toolของบริษัท
•    แก้ไขปัญหาของลูกค้าโดยเสนอทางแก้ไขที่เหมาะสมและทางเลือกภายในเวลาที่เหมาะสมและติดตามเรื่องเพื่อให้มั่นใจว่าแก้ปัญหาได้สำเร็จ
•    ประสานงานกับทีม product, marketing, และกฎหมาย เพื่อพัฒนาการบริการ: หาโอกาสที่จะพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
•    สามารถรับมือกับคำถามของลูกค้าและคำสั่งซื้อขายจำนวนมากด้วยความละเอียดรอบคอบ
•    ปฏิบัติตามขั้นตอน,แนวทาง, และนโยบายการสื่อสารกับลูกค้า

คุณสมบัติ
•    การศึกษา ระดับปริญญาตี คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาควิชาการการจัดการการท่องเที่ยว
•    ประสบการณ์ อย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป ผ่านสายงาน บริการลูกค้า พนักงานต้อนรับ จะพิจรณาเป็นพิเศษ
•    มีความตรงต่อเวลา
•    มีความรับผิดชอบ
•    อัธยาศัยดี
•    มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
•    น้ำเสียงสุภาพ
•    หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

Responsibility
•     Daily responsibility of ensuring smooth account opening process
•     Reconcile new account opening to ensure all KYC applications have been executed on time.
•     Conduct customer due diligence (KYC/CDD) as per company policy.
•     Able to be a tester to test the system to evaluate business requirements.
•     Any new task assigned from manager or COO
•     Strive to make your work as efficient as possible by improving or creating processes, automating
      as much of your work as possible.

Qualifications
•    Bachelor’s degree in law or Business Administration or related field.
•    Preferably with more than 1 year of KYC (Corporate Finance) experience
•    Ability to prioritize and manage multiple responsibilities.
•    Excited about continuous learning and personal growth.
•    Critical thinking, problem-solving, and research skills.
 

Responsibility
•     Daily responsibility of ensuring smooth account opening process
•     Reconcile new account opening to ensure all KYC applications have been executed on time.
•     Conduct customer due diligence (KYC/CDD) as per company policy.
•     Able to be a tester to test the system to evaluate business requirements.
•     Any new task assigned from manager or COO
•     Strive to make your work as efficient as possible by improving or creating processes, automating
      as much of your work as possible.

Qualifications
•    Bachelor’s degree in law or Business Administration or related field.
•    Preferably with more than 1 year of KYC (Corporate Finance) experience
•    Ability to prioritize and manage multiple responsibilities.
•    Excited about continuous learning and personal growth.
•    Critical thinking, problem-solving, and research skills.
 

Role overview
•    Establish milestones for necessary contributions from departments and develop processes to facilitate their collaboration
•    Ongoing monitor the organization’s digital architecture, checking for performance and compliance
•    Understand the operational landscape, and the challenges faced

Key responsibilities
•    Developing digital infrastructure and working on automated code to improve efficiency and reduce risk
•    Building and setting up new development tools and infrastructure
•    Testing and maintaining digital infrastructure in the long term
•    Building frameworks for software and application deployment
•    Building platform environments to support auto-scaling for the business in the future
•    Planning the evolution of software and IT systems
•    Working with development teams on the building of applications, and software pieces
•    Keeping up with the management of all application and infrastructure components
•    Working to resolve issues and problems with systems and software, and to put in place measures
    to ensure these issues do not reoccur

Background & competencies
•    Hands-on experience integrating and administrating CI/CD tools built on AWS cloud platform like Git, Jenkins,
     JIRA-confluence,Sonar Cloud, monitoring tools, ELK stack
•    Hands-on experience implementing CI for applications on Java, spring boot, Node.js, Python on Linux based systems
•    Hands-on experience of build tools like Maven, Ant and scripting languages like groovy, shell
•    Hands-on experience in implementing DevOps / CI/CD on AWS cloud
•    Knowledge of programming languages and framework such as Java, Python, Node.js
•    Strong problem-solving skills
•    Excellent organizational and time management skills, and the ability to work on multiple projects at the same time
•    Awareness of DevOps and Agile principles.
 

Role overview
•    Establish quality standards for software programs, features, and applications
•    Design test plans and test schedules for all software
•    Test new software code, features, programs, and systems

Key responsibilities
•    Set up automated testing platform and process to quality control the applications
•    Document all defects and bugs found in tested applications and write bug reports that outline these problems
•    Supervise and lead quality assurance and software development teams. This can include teaching
    staff members how to use software programs and implement test plans
•    Identify software and quality risks in tested programs
•    Write recommendation reports for fixes to bugs or defective software program

Background & competencies
•    Bachelor’s degree in Engineering.
•    Min 5 years Software development and testing experience preferably on automation and/or integration projects.
•    Experience building test automation capabilities for mobile or web applications, microservices, Kafka or other
      messaging systems, AWS cloud solutions built from Selenium and Cucumber framework
•    Experience in load and performance testing
•    Experience in working on Linux, Windows, Mac, IOS and Android platforms
•    Strong problem-solving skills
•    Excellent organisational and time management skills, and the ability to work on multiple projects at the same time
•    Awareness of DevOps and Agile principles.
 

Role overview
•    Participating in the design and creation of scalable software
•    Writing clean, functional code on the front-and back-end
•    Testing and fixing bugs or other coding issue

Key responsibility
•    Work with development teams and product managers to ideate software solutions
•    Design client-side and server-side architecture
•    Build the front-end of applications through appealing visual design
•    Develop and manage well-functioning databases and applications
•    Write effective APIs
•    Test software to ensure responsiveness and efficiency
•    Troubleshoot, debug and upgrade software
•    Create security and data protection settings
•    Build features and applications with a mobile responsive design
•    Write technical documentation
•    Work with data scientists and analysts to improve software

Background & competencies
•    Proven experience as a Full Stack Developer or similar role
•    Experience developing desktop and mobile applications
•    Familiarity with common stacks
•    Knowledge of multiple front-end languages and libraries (e.g. HTML/ CSS, JavaScript, XML, jQuery)
•    Knowledge of multiple back-end languages (e.g. C#, Java, Python) and JavaScript frameworks (e.g. Node.js, Angular, React)
•    Familiarity with databases (e.g. MySQL, MongoDB), web servers (e.g. Apache) and UI/UXdesign
•    Excellent communication and teamwork skills
•    Great attention to detail
•    Organizational skills
•    An analytical mind
•    Degree in Computer Science, Statistics or relevant field
•    Experience in financial or brokerage platform
 

Role overview
•    Drive the product and business-planning process across cross-functional teams
•    Assess current competitor offerings, seeking opportunities for differentiation
•    Analyze product requirements and develop appropriate programs to ensure they’re successful achieved
•    Develop, implement, and maintain production timelines
•    Appraise new product ideas and strategize appropriate to-market plans

Key responsibilities
•    Own product specifications, requirements, and release plans
•    Translate product strategy into detailed requirements for prototype construction
     and final product development by development teams
•    Create product strategy documents that describe business cases, high-level use cases, technical
     requirements, revenue, and ROI
•    Collaborate closely with business, engineering, and production on the development, QA, and release
     of products and balance of resources to ensure success

Background & competencies
•    Minimum of 3 years’ experience in software product management
•    Experience with the methodology of software development
•    Experience in financial products or brokerage platforms
•    Highly effective cross-functional team management
•    Exceptional writing and editing skills combined with strong presentation and public speaking skills
•    Previous experience delivering finely tuned digital product marketing strategies
•    Bachelor’s degree in engineering
•    Proven experience working as a product developer in a non-managerial role
•    Previous software and web development experience
•    Experience in Agile software development, with automation and CI/CD

 

Role overview
•    Provide high quality support services to meet needs of customers
•    Responsible for answering customer queries and requests
•    Ability to embrace new technology 
•    Build long term relationship with clients 
 
Key responsibilities
•    Actively call clients to build relationships and responding to all queries 
•    Execute transactions according to customer preferences promptly
•    Provide and keep track of detailed reports of transaction details for customers
•    Stay up to date with crypto market news independently 
•    Collaborate closely with research team to get latest market news and develop insightful conclusions from them 
•    Monitor market movements closely and keep customers up to date on impact on their portfolio 
•    Ensure the service complies with regulation and compliance

Background & competencies
•    5-10 years experience at a brokerage
•    Experience working with corporate or institutional clients
•    Great communication skills in TH/EN
•    Understanding of crypto market
•    Tech savvy – ability to keep up with new technological improvements on platform 
•    Ability to formulate recommendations based on market insights (provided by researcher)
•    BA in finance, economics, or related disciplines, with a strong interest in trading
•    Attention to detail
•    Ability to work during weekends and nights
•    Understanding of compliance and SEC regulations 
•    Experience in MS Excel
•    Proven sales experience in client relationship role
 

Job Descriptions 
•    Engage with inquiries and issues on both own and earned online media.
•    Work with Customer Support Team to address inquiries or issues that come through own and earned online media
    in order to provide appropriate responses.
•    Work with Content Marketing Team to come up with proactive communication approaches and contents including
      seeding, social agenda, and other trending contents.
•    Prepare monthly social media engagement reports and analysis

Education:
•    Bachelor’s degree in any related field (Professional Experiences)
•    Experience in social media engagement and communications
•    Ability to manage social media platforms and analyze statistical insights of those social media
      e.g., Facebook, Instagram, LINE OA, YouTube, TikTok, etc.
•    Experience in social monitoring and crisis management, as well as familiarity in social
      listening tools is a plus.
•    Access to major online communities is a plus.
•    Knowledge in digital assets and investment is a plus.
 

Key Responsibilities
•    Developing valuable and long-term relationships with our customers is a major initiative for building Customers Experience  
•    Understand key customer individual needs (insight) and know your competition and strategies accordingly. 
•    Responsible for Loyalty & CRM campaign strategy and provide campaign feedback to management team 
•    Oversee the relationship with customers handled and resolve customer complaints quickly and efficiently by focused on customer touch points 
•    Maintain a positive attitude focused on customer satisfaction and customer experience management (CEM)
•    Initiatives Loyalty & CRM campaigns that focus on building the relationship for value customers.  
•    Conduct business reviews using CRM programs. 
•    Working with cross-functional teams, Support on the key projects that are required by BU & Management

Professional Experiences
At least 3-5 Years for Loyalty Program , CRM, CEM field , having business partner connection is a plus  

RESPONSIBILITIES:
•    Development of long-term marketing strategy to be aligned with business strategy.
•    Assess market trends and competitors and identify threats and opportunities.
•    Plan, implement and manage proposed recommendations and projects.
•    Developing valuable and long-term relationships with our customers is a major initiative
      for building Customers Experience
•    Understand key customer individual needs (insight) and know your competition and strategies accordingly.
•    Responsible for CRM campaign strategy and provide campaign feedback to management team
•    Oversee the relationship with customers handled and resolve customer complaints quickly and efficiently
•    Maintain a positive attitude focused on customer satisfaction.
•    Initiatives CRM campaigns that focus on building the relationship for value customers.
•    Conduct business reviews using CRM programs.
•    Working with cross-functional teams, Support on the key projects that are required by BU & Management

Professional Experiences:
At least 3 Years for Strategic marketing area , CRM, CEM field , having business partner connection is a plus

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
    - กำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
      การก่อการร้ายของบริษัทและบริษัทในเครือ และร่วมแก้ไขปัญหากับทีม
    - รายงานธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องรายงานตามกฎหมายของบริษัทและบริษัทในเครือ ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    - ประเมินความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันและจะมีในอนาคต
    - ช่วยในการพัฒนาและดำเนินการที่เกี่ยวกับรักษาระบบป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายภายในบริษัทและบริษัทในเครือ
    - ติดต่อประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - ประสานงานกับฝ่าย Compliance และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินการะงับหรือยกเลิกการระงับบัญชีของลูกค้า
       ตามที่ได้รับคำสั่งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนจัดทำและนำส่งรายงานถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
    - ศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมาย AML/CFT และประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ
       ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด
    - ให้ความเห็น และประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
    - เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT กับหน่วยงานกำกับดูแล
    - ให้ความรู้ ให้คำแนะนำและจัดอบรมแก่พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CFT
    - สนับสนุนการทำงานของหัวหน้าสายงานกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)
•    กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
•    มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการ
•    ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึง
•    หลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
•    ภาษาอังกฤษ
•    Public Speaking 
•    สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐได้อย่างดี 
•    ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
•    มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•    มีไหวพริบแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
•    กล้าตัดสินใจ 
•    มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
•    สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
    - สนับสนุนการทำงานของผู้รับผิดชอบสูงสุดของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานในด้านการ
      ให้บริการผู้ออกโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    - จัดทำวาระ เอกสารนำเสนอ และบันทึกการประชุม รวมถึงจดประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันหาทางออก
    - ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่สายงานต่าง ๆ ในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - ศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสื่อสารกับสายงานที่เกี่ยวข้องให้
       ดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด
    - ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ นอกเหนือจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ตามที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานมอบหมาย
    - จัดเก็บข้อมูลสำคัญทางกฎหมาย ทั้งประเด็นหารือ ข้อสรุป ต่าง ๆ

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)
    - ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านกฎหมาย
    - เนติบัณฑิตไทย / ใบอนุญาตทนายความ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
    - ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายตลาดทุน และการเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกินกว่า 1 ปี
    - กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
    - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย หลักเกณฑ์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
    - มีความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป
    - ความรู้ด้านการจัดทำสัญญา
    - ภาษาอังกฤษ
     - Public Speaking 
    - สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐได้อย่างดี
    - มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
     - มีไหวพริบแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
     - กล้าตัดสินใจ

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
    - ช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล (DPO) เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
    - สนับสนุนการทำงานของหัวหน้าสายงานกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการบริษัท ทั้งในส่วนของงานสัญญา งานกำกับ
      ดูแลการปฏิบัติงาน และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    - รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Day-to-day)
    - จัดทำรายงานเพื่อแจ้งเหตุการณ์ตามที่กฎหมายกำหนดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ทำบันทึกสรุปการประชุม รวมถึงจดประเด็นที่เกี่ยวข้อง
    - ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่สายงานต่าง ๆ ในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - ติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - กำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและร่วมแก้ไขปัญหากับทีม
    - ศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การประกอบธุรกิจของบริษัท และ
      สื่อสารกับสายงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด
    - ให้ความเห็น และประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอก
    - ให้ความรู้ ให้คำแนะนำและจัดอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)
    - ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านกฎหมาย
    - เนติบัณฑิตไทย / ใบอนุญาตทนายความ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
    - ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือตลาดทุน หรือการเป็นที่ปรึกษากฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี
    - กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
    - มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง หลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    - มีความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป
    - ความรู้ด้านการจัดทำสัญญา
    - ภาษาอังกฤษ 
    - Public Speaking
    - สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐได้อย่างดี 
    - ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
    - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
    - มีไหวพริบแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
    - กล้าตัดสินใจ
    - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
    - สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
•    รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งในส่วนของงานสัญญา งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
•    รับผิดชอบในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติมของบริษัท 
•    จัดทำบันทึกสรุปการประชุม รวมถึงจดประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
•    จัดทำรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
•    ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่สายงานต่าง ๆ ในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
•    กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
•    กำกับดูแล ให้คำแนะนำ และจัดการการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพ 
•    ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต.  
•    ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ป.ป.ง. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
•    ศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสื่อสารกับสายงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด 
•    ให้ความเห็น และประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอก 

ความสามารถประจำตำแหน่ง  (Key Competencies) 
•    ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านกฎหมาย/ด้านการเงิน/ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•    เนติบัณฑิตไทย / ใบอนุญาตทนายความ (พิจารณาเป็นพิเศษ) 
•    CFA/CISA (พิจารณาเป็นพิเศษ) 
•    ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายตลาดทุน หรือด้านการตรวจสอบทางการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
•    ประสบการณ์การทำงานด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี  (พิจารณาเป็นพิเศษ) 
•    กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ 
•    มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หลักเกณฑ์  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเป็นอย่างดี  
•    มีความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป 
•    ความรู้ด้านการจัดทำสัญญา 
•    ภาษาอังกฤษ 
•    Public Speaking 
•    สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐได้อย่างดี 
•    สามารถทำงานเป็นทีม  
•    มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
•    สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน 
•    มีทักษะในการบังคับบัญชา 
•    มีภาวะผู้นำ 
•    มีความซื่อสัตย์สุจริต 
•    มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
•    มีไหวพริบแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
•    กล้าตัดสินใจ 
•    มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 

 

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด