หลักการบรรษัทภิบาล

บริษัทฯ มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตาม แนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเต็มที่ คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงอีกตำแหน่งหนึ่ง อีกทั้งให้มีการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระเบียบปฏิบัติของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหาร งานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือหลักการ บรรษัทภิบาลของบริษัทฯ แจกจ่ายให้กับกรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือและปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

หลักการบรรษัทภิบาลบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)


 • ปรัชญาการทำงานของบริษัทฯ

 • นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ

 • โครงสร้างของคณะกรรมการ

 • หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

 • การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

 • หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

 • นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

 • นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน

 • นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

 • นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม


คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายหลักการบรรษัทภิบาลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและยึดถือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกประการนอกจากนั้น ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่างๆให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

img15

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

View more
img15

ขอบเขตและความรับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม

View more

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด