นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอ็กซ์สปริงแคปปิ ตอลจํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" "เรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้)

นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็ นส่ วนตัว") ใช้บังคับกับข้อมูลส่ วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ ในข้อ 1 ข้างล่างนี้) ของ (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของเรา ทั้ งที่เป็ นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็ นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอํานาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของเรา ทั้งที่เป็ นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็ นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีตของเรา (3) บุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้แพลตฟอร์มของเรา เช่น เว็บไซต์แอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และ (4) บุคคลอื่นใดที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยในการประกอบธุรกิจของเรา หรือการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พันธมิตรทางธุรกิจ

บุคคลธรรมดาจะรวมเรียกว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ" ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลจะรวมเรียกว่า "ลูกค้า"

นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมไปถึง ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดขึ้นในนามของเรา ไ ม่ว่าจะผ่านช่องทางการติดต่อทางออนไลน์หรือออฟไลน์โลเคชั่นอื่นๆ ( locations)และวิธีการใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งระบุถึงตัวคุณหรือทําให้สามารถระบุตัวคุณได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามคํานิยามของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.ฯ)เพื่อที่เราจะให้บริการแก่ลูกค้า หรือเพื่อการดําเนินการใด ๆ ตามความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จากคุณโดยตรง เช่น ผ่านช่องทางการเปิ ดบัญชีการใช้บริการ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือผ่านทางพนักงาน ตัวแทน หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ของเรา การติดต่อผ่านแพลตฟอร์มของเรา หรือจากนามบัตร หรื อจากแหล่งอื่น ๆ โดยอ้อม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอกแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ และ/หรือผ่านบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก เช่น บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น โดยประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และ/หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจากเรา

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมาย รวมถึงพ.ร.บ.ฯ และกฎหมายลําดับรองที่บังคับใช้กําหนดไว้และ จัดประเภทเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เราจะเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทําได้

1.1 บุคคลธรรมดา

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราอาจเก็บรวมรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตําแหน่งงาน รายได้/เงินเดือน แหล่งที่มาของรายได้ ประเทศที่มาของรายได้ ที่ทํางาน (เช่น ตําแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ บริษัทที่คุณทํางาน) การศึกษาสัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐและสําเนาเอกสารดังกล่าว(เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็ นต้น) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรลายมือชื่อ การบันทึกเสียงการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ทะเบียนบ้าน ข้อมูลประวัติภูมิหลังข้อมูลสถานภาพทางการเมือง ข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้มีสถานภาพทางการเมือง และข้อมูลประจําตัวอื่น ๆ

(ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อเช่น ที่อยู่ ที่อยู่ที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสารที่อยู่อีเมล ชื่อที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์และรหัสประจําตัวสําหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 

(ค) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลทรัพย์สินสุทธิ สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชําระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์

(ง) ข้อมูลการทําธุรกรรม เช่น วงเงินกู้ยืม ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวนงวดและการผ่อนชําระ ประวัติการชําระคืนหนี้และวิธีการชําระคืนหนี้ข้อมูลของหลักประกัน ประวัติการผิดนัดชําระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ประวัติการล้มละลาย ตลอดจนข้อมูลเครดิตบูโร (Credit Bureau)

(จ) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูล Media Access Control (MAC) เลขที่อยู่ไอพีหรื ออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ(Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของเรา คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหาข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ( ่ operating system) การตั้งค่าเขตเวลา(Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม 

(ฉ) รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจําตัว (PIN ID code)สําหรับการใช้บริการกู้ยืมเงิน วงเงินกู้ยืม ประวัติการชําระเงินและ/หรือการผิดนัดชําระเงิน ความพึงพอใจกิจกรรม ข้อมูลกิจการที่บริษัทลงทุนหรือจะลงทุน

(ช) ข้อมูลการใช้ งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงบทสนทนา ในแพลตฟอร์มต่างๆ ของเรา 

(ซ) ข้อมูลเพื่อการทําการสื่อสารทางการตลาด เช่น การจัดทําแบบสํารวจความสนใจและความพึงพอใจ ทัศนคติในการลงทุน

(ฌ) ข้อมูลข้อร้องเรียน เช่น ข้อร้องเรียน การแจ้งปัญหาการโต้ตอบต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของเรา 

1.2 นิติบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับพนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอํานาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทนและบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ของนิติบุคคลของคุณ ซึ่งเราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปน

(ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลเช่น ชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ รู ปถ่ายภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เช่น สถานะ หน้าที่ อาชีพ ตําแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ บริษัทที่คุณทํางานให้ หรือเป็ นพนักงาน หรือถือหุ้นอยู่) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐและสําเนาเอกสารดังกล่าว (เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง) จํานวนและหรืออัตราส่วนการถือหุ้น สิทธิออกเสียง รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ประเทศที่มาของรายได้ลายมือชื่อข้อมูลสถานภาพทางการเมือง ข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้มีสถานภาพทางการเมือง และข้อมูลประจําตัวอื่น ๆ ของคุณ

(ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อเช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(ค) ข้อมูลส่วนตัวที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเรา เช่น การเปิดบัญชี การบริหารจัดการ การดําเนินงานการชําระเงิน การชําระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้าหรือนิติบุคคลของคุณข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสือติดต่อกับเรา และ 

(ง) ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเรา เช่น ข้อมูลที่คุณให้แก่เราในสัญญา แบบฟอร์มหรือการสํารวจ หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่คุณเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของเรา

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณซึ่งเราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 

(ก) ข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ระบบบันทึกและจดจําใบหน้า ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า ข้อมูลจําลองม่านตา ข้อมูลจําลองลายนิ้วมือ (ถ้ามี)
(ข) ข้อมูลความพิการ หรือข้อมูลสุขภาพ (ถ้ามี)
(ค) ประวัติอาชญากรรม
(ง) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ซึ่งแสดงอยู่ในบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น เชื้อชาติ (ปรากฏตามหนังสือเดินทาง) และศาสนา (ปรากฏตามบัตรประจำตัวประชาชน) 

2. วัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (โดยวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และ/หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจากเรา)

2.1 วัตถุประสงค์ที่เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอม

เราอาศัยความยินยอมของคุณเพื่อ

(ก) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท (ถ้ามี) และบุคคลภายนอกซึ่งเราไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

(ข) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

    (1) ข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ระบบบันทึกและจดจำใบหน้า (face recognition) เพื่อการสมัครใช้บริการ และการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล (ถ้ามี)

    (2) ข้อมูลความพิการเปราะบางเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก (ถ้ามี)

    (3) ประวัติอาชญากรรมเพื่อการตรวจสอบภูมิหลัง 

    (4) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งแสดงอยู่ในบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น เชื้อชาติ (ในหนังสือเดินทาง) และศาสนา (ในบัตรประจำตัวประชาชน) ซึ่งเราใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล

(ค) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อาจจะไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม

ในกรณีที่หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณ ณ เวลาใดก็ได้ โดยคุณสามารถติดต่อมายังบริษัทผ่านช่องทางที่กำหนดบนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือเว็บไซต์ของบริษัทหรือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะขอถอนความยินยอม 

2.2 วัตถุประสงค์ที่เราอาจดำเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กล่าวคือ (1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและ/หรือของบุคคลภายนอก โดยให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ

    เราจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเจ้าหน้าที่ พนักงาน ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือตัวแทนของบริษัทฯ หรือ บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ มอบหมาย ไม่ว่าจะอยู่ในหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.2.1 บุคคลธรรมดา

(ก) การติดต่อกับคุณก่อนที่คุณจะเข้าทำสัญญาหรือใช้บริการกับเรา และการดำเนินการเข้าทำสัญญาหรือใช้บริการ

(ข) การประมวลผลคําขอเปิดบัญชี การดํารงบัญชี และการดําเนินการที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการประมวลผลคําขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภัณฑ์การประมวลผลธุรกรรมของคุณ การออกรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชี (account statement) และการดําเนินการปิ ดบัญชีของคุณ

(ค) การให้บริการแก่คุณ รวมถึงการให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม เช่น การให้กู้ยืมเงิน การรับชําระหนี้การตรวจสอบเครดิต การปรับโครงสร้างหนี้กับคุณ การประเมินมูลค่าหลักประกัน การยืนยันมูลค่าหลักประกัน การขายหลักประกันเพื่อเป็นประกันการชําระหนี้การพิจารณารายละเอียดในการกู้ยืมเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการดําเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้างต้น

(ง) ติดตาม หรือบันทึกการทำธุรกรรมของคุณ

(จ) การดําเนินการตามคําสั่งของคุณ (เช่น การดําเนินการตามคําร้องขอเกี่ยวกับวงเงินกู้ หรือการชําระเงิน เป็นต้น)การตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นของคุณ หรือการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของคุณ

(ฉ) การยืนยันตัวบุคคล การตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการทําความรู้จักลูกค้า (know-your-customer (KYC))การยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) และตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็ นบุคคลอเมริ กัน (FATCA) การตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย การตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้มีสถานภาพทางการเมือง การตรวจสอบสถานะหรือการตรวจสอบภูมิหลังในรูปแบบอื่น ๆ การตรวจสอบคัดกรองกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด (sanctionlists) การตรวจสอบและคัดกรองอื่น ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจําเป็ นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติ

(ช) การป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานกํากับดูแลหรื อไม่ และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง 

(ซ) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คําสั่ง คําแนะนํา และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรื อหน่วยงานอื่น ๆ หรื อหน่วยงานกํากับดูแลไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกรมสรรพากรเป็นต้น

(ฌ) การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเรา การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการดําเนินธุรกิจการจัดทํารายงาน และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของเราที่อาจจําเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัยการพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย การตรวจสอบหรือใช้อ้างอิงในกรณีที่จําเป็น (เช่น เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการจัดทํางบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการตรวจสอบงบการเงินประจํางวดบัญชี)การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(ญ) การตรวจจับ ป้องกัน จัดการ สืบสวน สอบสวน และตอบโต้เรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ (รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ หรือการดําเนินคดีทางกฎหมาย)

(ฎ) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท (ถ้ามี) และบุคคลภายนอก 

(ฏ) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ข้อมูลที่เป็ นปัจจุบันแก่คุณเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราเป็นครั้งคราว

(ฐ) การทําวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ในด้านการเงิน การให้กู้เงินวงเงินกู้และพฤติกรรมการกู้เงินของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

(ฑ) การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจของเรา การประชุม การสัมมนา และการเยี่ยมชมบริษัทของเรา

(ฒ) การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของเรา รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การติดตามทวงถามจํานวนเงินใด ๆทั้งหมดที่ติดค้างต่อเราและการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการบังคับหลักประกันกรณีผิดนัดชําระหนี้

(ณ) การจัดการข้อพิพาท การแก้ไขปั ญหาข้อพิพาทเพื่อบังคับใช้ตามสัญญาของเรา และเพื่อก่อตั้งใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(ด) การอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะดําเนินการโดยผู้สอบบัญชี หรือการรับบริการที่ปรึกษากฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายที่แต่งตั้งโดยคุณหรือเรา

(ต) การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาใด ๆ ที่เราเป็ นคู่สัญญา เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ขาย หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ๆ หรือภายใต้สัญญาที่เราทําหน้าที่เป็นตัวแทน

(ถ) การให้บริการและการดูแลรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของเรา เช่น เว็บไซต์แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

(ท) การเปลี่ยนแปลงในกิจการเช่น ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการการเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในทํานองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจําหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของเราอาจทําให้ต้องเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามหนึ่ งฝ่ ายหรื อมากกว่าในฐานะส่ วนหนึ่ งของการดําเนินการดังกล่าว

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจําเป็ นสําหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา หรือการเข้าทําสัญญากับคุณ แต่เราไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีการร้องขอ เราอาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ (หรือไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณต่อไป) หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณได้

2.2.2 นิติบุคคล 

(ก) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเช่น การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือธุรกิจของเรา อาทิด้วยการตอบข้อซักถามหรือการร้องขอ

(ข) การคัดเลือกเช่น การตรวจสอบตัวตนของคุณและสถานะของนิติบุคคล การตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้มีสถานภาพทางการเมือง การตรวจสอบสถานะหรือการตรวจสอบภูมิหลังในรูปแบบอื่น ๆ หรือการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณและนิติบุคคลของคุณ (รวมถึงการตรวจสอบคัดกรองกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด (sanction lists) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและ/หรือหน่วยงานทางการซึ่งเปิดเผยเป็นการทัวไป ตามที่กฎหมายกําหนด) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณและนิติบุคคลของคุณการออกคําขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคาการเข้าทําสัญญากับคุณหรือนิติบุคคลของคุณ

(ค) การจัดการข้อมูลเช่น การดํารงและปรับปรุงรายชื่อ/รายนามของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ)การจัดเก็บเอกสารคําขอเปิดบัญชีหรือสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงคุณ

(ง) การบริหารความสัมพันธ์เช่น การวางแผน การดําเนินการ และการบริหารความสัมพันธ์(ทางสัญญา) อาทิ ด้วยการทําธุรกรรมและดําเนินการตามคําสั่ งสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การประมวลผลการชําระเงิน การดําเนินกิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงินและการจัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดส่ง และการส่งมอบ การให้บริการสนับสนุน

(จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจเช่น การทําวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสํารวจและการรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และผลการดําเนินงานของคุณหรือของนิติบุคคลของคุณ การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และบริการ

(ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสนับสนุนการใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและดํารงรหัสและข้อมูลส่วนตัวสําหรับคุณ การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ที่เราได้อนุญาตให้คุณเข้าถึงได้ การระงับหรือปิ ดบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน (inactiveaccounts) การดําเนินการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดําเนินไปได้ และการช่วยให้เราสามารถระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และการดูแลให้ระบบของเรามีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การดําเนินงาน และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมและ การบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบความมันคงปลอดภัย ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกง

(ซ) การจัดการข้อพิพาท เช่น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือสัญญาของเรา การกําหนด การใช้หรือการต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การให้การต่อสู้คดี ข้อร้องเรียนต่างๆ

(ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรม หรือการฉ้อโกง รวมไปถึงการกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ

(ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร เช่น การปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมายกฎระเบียบ คําสั่ง และแนวทาง ของหน่วยงานกํากับดูแลที่มีผลบังคับใช้

(ฎ) การปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผ้มีอํานาจในหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ และ การตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรือศาล

(ฏ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของเราซึ่งอาจเป็ นที่น่าสนใจต่อคุณกิจกรรมต่าง ๆ การเสนอบริการใหม่ การทําการสํารวจการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการ

(ฐ) การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลเช่น การจัดการ การฝึ กอบรม การตรวจสอบ การรายงานการควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรือกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน และ

(ฑ) การให้บริการ เช่น การลงทุน การให้กู้ยืมเงิน การรับชําระหนี้การตรวจสอบเครดิต การปรับโครงสร้างหนี้กับคุณ การประเมินมูลค่าหลักประกัน การยืนยันมูลค่าหลักประกัน การขายหลักประกันเพื่อเป็ นประกันการชําระหนี้หรือการดําเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้างต้น

3. วิธีการที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือ หรือ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม ของบริษัทฯบุคคลภายนอก ที่เรามอบหมาย (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลดังกล่าว) ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ โดยคุณสามารถอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

3.1 บริษัท แสนสิริจํากัด (มหาชน)

เนื่องจากบริษัท แสนสิริจํากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทในการให้บริการต่างๆ รวมถึงการ รับฝากขายที่ดิน เราจึงจําเป็นต้องเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัท แสนสิริจํากัด (มหาชน) หรืออนุญาตให้บริษัทดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

3.2 บริษัทในเครือของเรา

เราอาจจําเป็ นต้องเปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ข้อมูลการยืนยันตัวตนของคุณเพื่อเข้าใช้บริการใดๆ ตามที่คุณร้องขอ ไปยังบริษัทในเครือของเรา เช่น (1) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด, (2) บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จํากัด, (3) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จํากัด และ/หรือ (4) บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ จํากัด เป็ นต้น หรืออนุญาตให้บริษัทดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

3.3 ผ้ให้บริการของเรา

เราอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรื อผู้รับจ้างเพื่อการให้บริ การต่าง ๆ ในนามของเรา หรื อเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง (ก) ผู้ให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ให้บริ การเก็บรักษาข้อมูล (data storage)(ข) สํานักงานกฎหมายหรือทนายความ (ค) ตัวแทนทวงถามหนี้ (ง) ตัวแทนด้านการตลาด สื่อโฆษณาและการติดต่อสื่อสาร (จ) ผู้ให้บริการด้านธุรการและการดําเนินงาน (ฉ) สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงิน (ช)บริษัทประกันภัย (ซ) ผู้ให้บริการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล

ในการให้บริการเหล่านี้ ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จําเป็นในการให้บริการโดยผู้ให้บริการเหล่านี้ และเราจะขอให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในข้างต้น เราจะดําเนินการให้เป็นที่มันใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่เราทํางานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัย และจะ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้

3.4 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่กระทําการในนามของคุณ หรือเกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่คุณได้รับจากเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ธนาคารตัวแทนตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) คู่สัญญา (market counterparties)ที่เราทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณและที่คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.5 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต

ในบางสถานการณ์ เราอาจจะจําเป็ นที่จะต้องเปิ ดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานรัฐ เช่น สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกรมสรรพากร ศาลหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจํากัด ในกรณีที่เราเชื่อว่าการเปิ ดเผยหรือการโอนนั้นจําเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่นหรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง หรือ ด้านความมันคงหรือความปลอดภัย

3.6 ที่ปรึกษาวิชาชีพ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังที่ปรึกษาวิชาชีพของเราที่เกี่ยวกับบริการด้านการตรวจสอบกฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซึ่ งช่วยในการประกอบธุรกิจและแก้ต่าง หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

3.7 บุคคลภายนอก เช่น ผ้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผ้รับแปลงหน้า

เราอาจมอบ โอน หรือแปลง หนี้ สิทธิ หรือภาระผูกพันของเราให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาใด ๆ ที่เข้าทําระหว่างคุณกับเรา เราอาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็ นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรือผู้รับแปลงหนี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.8 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายสําคัญ ผู้รับโอนสิทธิบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรื อบุคคลที่อาจเป็ นผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการการปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอนการเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในทํานองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจําหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของเรา ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก เราจะดําเนินการเพื่อให้มันใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ (เช่น การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการเพื่อการสนับสนุนกระบวนการทําความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบสถานะลูกค้าเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่บริษัทจัดการลงทุนในต่างประเทศร้องขอ) หรือเครื่องแม่ข่ายที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ เราได้ดําเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทําให้คุณมันใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วน บุคคลของคุณจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และ การโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมาย

5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จําเป็ นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานขึ้นหากจําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ตลอดจนนโยบายภายในหรือข้อกําหนดด้านการปฏิบัติงานของเราและตามความจําเป็นอื่นๆ เช่น กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น  

6. ข้อมูลที่สําคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6.1 คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากคุณโดยการใช้คุกกี้คุกกี้คือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหนึ่งซึ่งนํามาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อจดจําการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ

6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผ้เยาว์คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

นอกจากนี้ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมที่ จําเป็นจากผู้ใช้อํานาจปกครอง หรือ ผู้ปกครอง แ ล้วแต่กรณีหรือจากคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมที่จําเป็ นจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย แล้วแต่กรณีเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที หรือยังคงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป ถ้าเราสามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากการขอความยินยอม 

6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ เช่น คู่สมรสและบุตรของคุณ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้รับผลประโยชน์ ผู้ติดต่อ ผู้รับมอบอํานาจ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์และสถานภาพทางการเมืองของบุคคลเหล่านั้น คุณควรมันใจว่าคุณมีอํานาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งคุณต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านั้นทราบถึงนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง หากจําเป็ น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ที่ทําให้เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

7. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

ในกรณี ที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของเราอาจมีการเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือบริการอื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็ นผู้ดําเนินการทั้งนี้ เราไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดําเนินการใด ๆ อีกทั้งไม่อาจรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยแพลตฟอร์ม เว็บไซต์แอปพลิเคชัน หรื อบริ การดังกล่าว ในการนี้ เราขอแนะนําให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา (หากมี)เพื่อรับทราบและทําความเข้าใจว่าแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือบริการดังกล่าวดําเนินการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยและ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

8. การรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทใช้มาตรการทางด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิคและด้านกายภาพที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริ ษัทจากการถูกทําลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือการเปิดเผย ไม่ว่าจะเกิดโดยอุบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งครอบคลุมถึงการเข้าถึงหรื อควบคุมการเข้าถึ งข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อธํารงไว้ซึ่ งความลับ ความถูกต้องครบ ถ้วนและสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อกําหนดขั้นตํ่าที่กฎหมายกําหนด 

9. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

(ก) การเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ที่เราเก็บรักษาเอาไว้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ภายในการครอบครองหรือการควบคุมของเรา

(ข) การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งหรื อโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและหรือผู้ประมวลข้อมูลรายอื่น ในกรณีที่มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคโดยมีเงื่อนไขว่าการดําเนินการนั้นต้องเป็ นไปตามความยินยอมของคุณหรือจําเป็ นต่อการปฏิบัติตามสัญญา

(ค) การคัดค้าน: ในบางกรณี คุณอาจมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในบางกิจกรรมซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้

(ง) การลบหรือทําลายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอให้เราดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูล เช่นหากข้อมูลนั้นไม่จําเป็ นสําหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป หรือ คุณยกเลิกความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดการข้อมูล และในกรณีที่เราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายสําหรับการรวบรวมหรือจัดการข้อมูลดังกล่าว หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการอย่างผิดกฎหมาย

(จ) การจํากัด: คุณอาจมีสิทธิจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่จําเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป

(ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการดําเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

(ช) การถอนความยินยอม: คุณอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่คุณได้ให้แก่เราเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกําหนดหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่คุณ

(ซ) การยื่นเรื่องร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอํานาจในกรณีที่คุณเชื่อว่าเราทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราจะพยายามดําเนินการตามคําขอของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างไรก็ตาม อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากเหตุผลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ ทางกฎหมายโดยเฉพาะหรือความซับซ้อนของคําขอของคุณในบางสถานการณ์เราอาจไม่สามารถให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณได้อันเนื่องมาจากข้อกําหนดทางกฎหมาย หากเราปฏิเสธคําขอในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าวให้คุณทราบ

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้เป็ นครั้งคราว เราขอแนะนําให้คุณอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกําหนดของนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ที่หน้าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของบริษัทเป็นระยะ ๆ โดยเราจะแจ้งเตือนให้คุณทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อคุณ และขอความยินยอมจากคุณอีกครั้งในกรณีที่จําเป็น และตามที่กฎหมายกําหนด 

11. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากคุณมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราท

(ก) บริษัท เอ็กซ์สปริงแคปปิตอลจํากัด (มหาชน)

• เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2  ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
• โทร  02-030-3730

(ข) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• ส่งจดหมายมาที่: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอ็กซ์สปริง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2  ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
• อีเมล: [email protected]
ดาวน์โหลดคลิก : XSpring Privacy Policy

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด